GDPR

GDPR

BOWNESSIE s.r.o., K Horkám 2284/1 , 149 00 Praha 4, IČ:06177433  (dále jen Cirkus park)  zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České Republiky. Z nich dominantní jsou zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem (dále též jen Nařízení).

Cirkus park je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých agendách, jak je popisuje její Záznam o zpracování. Sídlí na adrese K Horkám 2284/1 , 149 00 Praha 4, IČO: 06177433, DIČ: CZ06177433, provozovna se nachází na adrese  OC Olympia Teplice, Srbická 464, 415 01 Teplice. V čele firmy stojí ředitel. 

Firma nemá pověřence na ochranu osobních údajů, komunikaci týkající se uplatnění práv subjektu údajů prosím směrujte přímo na ředitele firmy buď písemnou formou na adresu provozovny uvedenou zde výše, nebo e-mailem na adresu: info@cirkuspark.cz. Pro svoji hlavní podnikatelskou činnost Cirkus park zpracovává následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, mobil, e-mail, telefon, počet dětí / účastníků, heslo klienta. Kromě toho ve svých agendách (zejména personalistických, účetních a daňových) zpracovává Cirkus park následující osobní údaje: Jméno a příjmení; Bankovní účet; Číslo OP; Datum; Datum narození; Doručovací adresa; E-mail; Firma; IČ/DIČ; ISDS; Rodné Číslo; Věk; Počet Dětí, Pojišťovna, Trvalé bydliště; Dosílací adresa; . V nahodilých případech je možné, že Cirkus park zpracovává i další blíže nespecifikované osobní údaje, o kterých informuje fyzickou osobou, které se tyto osobní údaje týkají, na vyžádání. Veškeré osobní údaje zpracovává vždy jen v nezbytně nutném rozsahu v rámci jednotlivých agend, tak jak jsou agendy popsány v Záznamu o zpracování – sumáři agend nebo za účelem uzavření nebo plnění smluvního vztahu, jehož jednou stranou je příslušná fyzické osoba. Zdrojem zákonnosti zpracování je buď povinnost uložená organizaci zákonem, nebo navázání a plnění smluvního vztahu. Cirkus park předává zpracovávané osobní údaje pouze na základě své zákonné povinnosti, a to Finančnímu úřadu ČR, České správě sociálního zabezpečení ČR, Zdravotní pojišťovně. Cirkus park nepředává žádné osobní údaje do jiných zemí. Účely zpracování osobních údajů, jak se vztahují na jednotlivé agendy Cirkus parku jsou popsány v Záznamech o zpracování – sumáři agend. Jmenovitě jde o následující účely: Vedení účetnictví a výkaznictví; Mzdová agenda zaměstnanců; Ochrana majetku, osob a IT bezpečnosti; Ochrana práv a právních nároků; Vznik, správa a ukončení pracovněprávních vztahů se zaměstnanci; Naplňování předmětu podnikání a dosahování hospodářských výsledků Zpracování osobních údajů v Cirkus parku upravují následující zákony: 563/1991 Sb.      Zákon o účetnictví 89/2012 Sb.        Nový občanský zákoník 133/1985 Sb.      Zákon o požární ochraně 262/2006 Sb.      Zákoník práce 326/1999 Sb.      Zákon o pobytu cizinců na území ČR 586/1992 Sb.    Zákon o daních z příjmů 589/1992 Sb.      Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 592/1992 Sb.      Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a v úvodu uvedené Nařízení.   Cirkus park je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení.

Cirkus park nepředává žádné osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, na kterou by se nevztahovala platnost Nařízení.

Cirkus park zpracovává jednotlivé osobní údaje pouze po dobu, po kterou trvá zákonný důvod (tedy pokud platí zákon vztahující se na příslušné zpracování) nebo pokud trvá smluvní vztah, jehož je subjekt údajů účastníkem.  V případě objednávek a rezervací pak jde o maximálně dva roky po realizaci akce. Termíny zpracování jsou přehledně uvedeny v Záznamu zpracování – sumáři agend. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje buď skartovány, nebo anonymizovány.

Poučení o zákonných právech subjektu osobních údajů pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informuje Cirkus park všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále též tzv. subjekt údajů), o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese níže (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Poučení o zákonných právech subjektu osobních údajů pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/379 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Cirkus park (dále jen též tzv. subjekt údajů), má a může uplatnit vůči Cirkus parku následující práva:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu Cirkus park zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Cirkus parku jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které Cirkus park o subjektu zpracovává, pokud jsou údaje nepřesné nebo neúplné.
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení, zejména pokud skončí účel nebo zákonný důvod pro zpracování osobních údajů.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a
  1. které Cirkus park zpracovává na základě jeho souhlasu, nebo
  2. které Cirkus park zpracovává pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Subjekt údajů má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

 1. subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.
 2. odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů. Tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud Cirkus park obdrží žádost subjektu údajů o uplatnění zde uvedených práv, informuje subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí mimořádně prodloužit o další dva měsíce.

V určitých případech stanovených Nařízením nemusí Cirkus park částečně nebo zcela žádosti subjektu údajů vyhovět. To se týká zejména případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje či je v rozporu s jinými právními předpisy, které zakládají právní důvod pro zpracování osobních údajů. V takových případech Cirkus park může

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Cirkus park nepřijme opatření, o které subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně subjekt o důvodech, proč opatření nepřijal, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Pokud obdrží Cirkus park žádost subjektu údajů o uplatnění zde výše uvedených práv, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat subjekt údajů o poskytnutí dodatečných informací tak, aby spolehlivě žadatele identifikoval.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete buď použít e-mailovou adresu: info@cirkuspark.cz, nebo je můžete zasílat písemně na adresu: BOWNESSIE s.r.o. ( Cirkus park), ředitel, Srbická 464, 415 01 Teplice.

Pokud subjekt údajů není spokojen se způsobem, jakým Cirkus park umožnil realizaci jeho práv, může se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ústředna  +420-234 665 111, e-mail posta@uoou.cz , https://www.uoou.cz